Wzruszający akt wdzięczności i przywiązania Ks. Prymasa do Mysłowic.

Reportaż z uroczystości przekazania portretu Kard. A. Hlonda Radzie Miejskiej m. Mysłowic 9.06.1932.

W czwartek, o godz. 11.00 odbyło się w Mysłowicach, w pięknie przybranej sali posiedzeń Rady Miejskiej uroczyste zebranie obu korporacji miejskich w związku z wręczeniem miastu przez pełnomocnika J.Em. Ks. Kardynała, Prymasa Polski, dra Hlonda, Ks. szambelana, prałata Mendlewskiego portretu Ks. Prymasa z okazji nadania Mu obywatelstwa honorowego m. Mysłowic.

Radcy i radni powstali z miejsc, gdy ks. prałat Mendlewski odczytał następującej treści, historycznego znaczenia dla miasta - list ks. Prymasa:

"Do Prześwietnego Magistratu i Prześwietnej Rady Miejskiej miasta Mysłowic.
Niezmiernie ujęła mnie jednomyślna uchwała, którą Prześwietny Magistrat i Prześwietna Rada Miejska na uroczystych posiedzeniach w dniach 31 lipca i 5 sierpnia r.ub. postanowiły nadać mi godność Honorowego Obywatela Miasta Mysłowic.
Tym głębiej wzruszyło mnie to odznaczenie,że najsłodsze wspomnienia młodości łączą mnie duchowo z Miastem Mysłowicami, jako z rodzimą parafią i miejscem moich pierwszych studiów gimnazjalnych. Toteż, chcąc złożyć temu drogiemu Miastu trwały dowód mej wdzięczności, przesyłam na ręce Pana Burmistrza swój portret kardynalski z prośbą, by ten obraz umieszczono w sali Rady Miejskiej, aby tam na zawsze świadczył o przywiązaniu tego syna ziemi śląskiej na stolicy Prymasów Polski do Miasta Mysłowic, w którym on przez Chrzest św. został przyjęty na łono Kościoła, przez Pierwszą Komunię św. wszedł w mistyczny kontakt z Chrystusem Eucharystycznym, a przez pierwsze studia gimnazjalne wszedł na daleką drogę swego powołania.
Przesyłam z tej okazji Wielmożnemu Panu Burmistrzowi, Prześwietnemu Magistratowi, Prześwietnej Radzie Miejskiej i całemu Miastu swoje czułe pozdrowienie i błogosławieństwo.
Z pałacu Prymasowskiego w Poznaniu dnia 6 czerwca 1932.
+ August Kard. Hlond Prymas Polski".

Od siebie wyraził ks. Prałat Mendlewaki życzenie, żeby każdy obywatel kochał Mysłowice i Górny Śląsk tak, jak kocha je wielki Syn Ziemi Śląskiej na Stolicy Prymasów Polski.

Następnie ks. prałat dr Bromboszcz zawiadomił zebranych, że dostojny Obywatel Honorowy Mysłowic przesłał na jego ręce 1.000 zł. do podziału na cele społeczne, z tej sumy przeznaczył ks. prałat dr Bromboszcz dla komitetu na rzecz bezrobotnych 500 zł., na kuchnię w Słupnej 200zł. i dla Stów. Pań Wincentek 500 zł. na zakup odzieży zimowej dla bezrobotnych.

Z kolei prezes Rady dr Obremba wyraził w imieniu obywateli miasta Ks. Prymasowi najserdeczniejsze podziękowanie za ten wzruszający akt wdzięczności i przywiązania do Mysłowic, który pozostanie na zawsze w ich historii, a następnie burmistrz, dr Karczewski złożył hołd i zapewnienie, że Mysłowice zawsze będą serdecznie związane z osobą swego wielkiego Obywatela Honorowego. Uroczystość została upamiętniona fotografią.

Wspaniały portret olejny J.E Ks. Kardynała Prymasa dra Hlonda rozmiarów 50x75cm, jest dziełem pędzla znanego artysty malarza p. Męciny Krzeszą i był malowany w lutym 1932 roku.

Czcigodna matka ks. Prymasa, sędziwa staruszka mieszka stale w Słupnej pod Mysłowicami.


Druk: Polonia [Katowice] z 10.06.1932 r.;
także: Dzieła, s. 350-351. 

odsłon: 4831 aktualizowano: 2011-12-27 19:38 Do góry